Chestionar privind satisfacția pasagerilor

Siguranța Operațională

SIGURANȚA OPERAȚIONALĂ

Siguranța operațională reprezintă un set de măsuri care au drept scop protecția împotriva erorilor umane, care sunt de obicei acțiuni neintenționate, desfășurate în necunoștință de cauză, sau cauzate de neglijarea responsabilităților profesionale, lipsa totală sau existența insuficientă a procedurilor operaționale, defecțiuni ale echipamentelor și instalațiilor tehnice, factori favorizanți de mediu sau cazuri de forță majoră.

POLITICA ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI

Prioritatea noastră organizațională o reprezintă siguranța aeronautică și ne angajăm în mod ferm să asiguram un nivel optim și deplin acceptabil de siguranţa pasagerilor, operatorilor, personalului și tuturor celor implicați în activitatea noastră, prin:

 • Stabilirea și asumarea unor indicatori de performanță corespunzatori unui nivel ridicat de siguranță aeronautică în toate sectoarele de activitate;
 • Implementarea unui sistem de management al siguranţei în cadrul aeroportului, astfel încât informaţiile furnizate de acest sistem să ne permită stabilirea priorităţilor de acțiune în favoarea siguranţei aeronautice;
 • Aplicarea continuă a legislaţiei, reglementărilor şi a celorlalte cerinţe adecvate activității desfașurate în unitatea noastră;
 • Cooperarea în permanenţă cu toţi partenerii aeroportuari, toate părţile interesate, pentru realizarea și menținerea unui nivel ridicat al siguranţei pe aeroport în conformitate cu legile şi reglementările actuale;
 • Informarea și instruirea personalului în vederea participării active la implementarea politicii privind siguranţa;
 • Aplicarea de proceduri de raportare voluntare asupra elementelor care afectează siguranţa aeronautică. Persoana care raportează beneficiază de confidențialitate și nu poate fi expusă sancțiunilor ca urmare a raportării;
 • Acțiune permanentă și consecventă pentru reducerea riscurilor de producere a unui accident sau incident de aviaţie, prin monitorizarea continuă a activității și identificarea neconformităților care afectează siguranța;
 • Asigurarea prioritară de resurse umane, informaționale și materiale necesare asigurării standardelor de siguranta;
 • Crearea în cadrul organizaţiei noastre a unei culturi adecvate privind siguranţa aeroportuară;
 • Politica noastră în domeniul siguranţei este documentată, implementată, menţinută și comunicată tuturor angajaţilor;
 • Politica noastră în domeniul siguranței va fi revizută ori de câte ori este nevoie, pentru a se alinia celor mai înalte standarde;
 • Politica noastră în domeniul siguranţei este disponibilă pentru toate părţile interesate.
Managementul Regiei Autonome Aeroportul Interaţional Braşov – Ghimbav dezvoltă politica de siguranță a organizației, prin adoptarea principiilor de baza a unei culturi juste (just culture):

 

 • organizația NU APLICĂ SANCȚIUNI raportorilor sau persoanelor menționate în rapoartele de eveniment, cu excepția cazurilor în care se impun măsuri necesare în beneficiul siguranței;
 • organizația dezvoltă norme de conduită a personalului în beneficiul siguranței care sunt adecvate activității desfășurate și sunt susținute prin procese documentate și aplicate cu consecvență în cadrul organizației;
 • analiza evenimentelor raportate se concentrează în primul rând asupra performanței sistemului intern și a factorilor care au contribuit la producerea evenimentului și nu pe stabilirea culpei și/sau responsabilității individuale;
 • la evaluarea responsabilității individuale, organizația identifică dacă acțiunile, omisiunile sau deciziile luate corespund experienței și pregătirii personalului, și nu se concentrează pe efectul/rezultatul/consecința evenimentului produs; suportul acordat personalului în cazul în care acesta, urmare raportării unui eveniment, face subiectul unor proceduri externe (justiție, media etc.) consolidează încrederea reciprocă pe care se bazează „Cultura Justă” din organizație;
 • tot personalul organizației, inclusiv managementul, demonstrează încredere, respect reciproc și colaborează pentru instituirea unui mediu bazat pe încredere în toată organizația; personalul este instruit în spiritul „Culturii Juste” și toate documentele aferente sunt puse la dispoziție;
 • personalul organizației, inclusiv managementul trebuie să înțeleagă și să accepte responsabilitățile ce le revin prin aplicarea procedurilor interne aferente „Culturii Juste” și promovarea acesteia;
 • comportamentul și acțiunile pozitive ale personalului sunt înregistrate și încurajate;
 •  în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 376/2014, raportorii și alte persoane menționate în rapoartele de eveniment sunt protejate.

Crearea unei culturi a siguranței se referă la asigurarea condițiilor care permit angajaților să:

 • înțeleagă importanța conceptului de siguranță operațională;
 • respecte regulile de siguranță;
 • să inițieze procesul de raportare ierarhică atunci când observă nereguli sau încălcări ale procedurilor.

Raportarea neregulilor nu este menită să ducă la pedepsirea unei persoane, ci mai degrabă pentru identificarea pericolelor, evaluarea acestora de către experți astfel încât potențialele riscuri să fie îndepărtate sau reduse la un nivel acceptabil.

Un principiu de bază al culturii de siguranță este acela de a nu pedepsi pe nimeni în baza unei astfel de raportări.


Cultura justă

 

 • Conștientizarea și încurajarea atitudinii constructive a întregului personal în vederea aducerii la cunoștința managerului a abaterilor de la procedurile și reglementările aplicabile, a disfuncționalităților sau tendințelor periculoase existente în sistem, fără ca personalul raportor să suporte consecințe punitive sau de altă natură;
 • Protecția personalului aeronautic împotriva elementelor care pot afecta desfașurarea în siguranță și securitate a activității aeroportului;
 • Îmbunătățirea fluxului de informații în scopul protejării activității de aviație civilă de elementele perturbatorii;
 • Unicul obiectiv al raportării evenimentelor este prevenirea accidentelor și incidentelor, și nu stabilirea culpei sau raspunderii;
 • Raportările sunt strict confidențiale.

 

Sari la conținut